Car to X Communication

Mercedes Benz  E Class   ใหม่ ด้วยระบบการสื่อสารระหว่างรถกับฐานข้อมูลกลางของ   Mercedes Benz  ที่เรียกว่า   Car to X Communication โดยจะมีเพียงในบางรุ่นด้วยการติดต่อสื่อสาร ซึ่งรถสามารถที่จะทราบข้อมูลของถนน รวมถึงสภาพอากาศเพื่อแจ้งผู้ขับขี่ให้ทราบลวงหน้าได้

Visitors: 68,210